Phiếu theo dõi trừ lùi

Mẫu Phiếu theo dõi trừ lui - Download : Click here

CỤC HẢI QUAN TỈNH, TP…
CHI CỤC HẢI QUAN

Mẫu số 05/TDTL/GSQL

PHIẾU THEO DÕI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Kèm theo văn bản cho phép số …………. ngày ……. tháng …….. năm ……………

của Bộ ……………… có giá trị đến ngày ……. tháng ……………. năm ………….

Đơn vị xuất nhập khẩu: ………………………………………………………………

Đăng ký tại Cục Hải quan:  …………………………………………………………

Số đăng ký: ………………… Ngày đăng ký …………………..

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC HẢI QUAN

(Lãnh đạo Chi cục ký, đóng dấu Chi cục)

 

 

 

 

 

Số tờ khai

Tên hàng

Số hàng làm thủ tục

Số hàng còn lại

Hải quan nơi làm thủ tục

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Cán bộ tiếp nhận tờ khai

Lãnh đạo Chi cục Hải quan

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Cột 7- Cán bộ tiếp nhận tờ khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đăng ký tờ khai

Cột 8 – Lãnh đạo Chi cục Hải quan ký, ghi rõ họ tên