Phiếu đề nghị kiểm hóa

Phiếu đề nghị kiểm hóa - Download : Click here

Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL

 CỤC HẢI QUAN …..
CHI CỤC HẢI QUAN …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-KHH

 

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA

Kính gửi: Chi cục Hải quan ……………….

Chi cục Hải quan ……………………………….. đề nghị Chi cục Hải quan …………………………. .. thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

1. Tên người khai hải quan:

2. Mã người khai hải quan:

3. Số tờ khai:                                                    Ngày tờ khai:

4. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa:

5. Hồ sơ kèm theo:

6. Một số nội dung cần lưu ý:

Trân trọng./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……….

……., ngày …. tháng …. năm …
LÃNH ĐẠO CHI CỤC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị)