Đơn đề nghị hủy tờ khai

Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai - Download : Click here

Mẫu 01/STD/KNQ

 

Mẫu số 04/HTK/GSQL

 


TÊN DOANH NGHIỆP

--------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------------

…….., ngày   …  tháng … năm ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI

 

Kính gửi: Chi cục Hải quan ….................

 

Tên doanh nghiệp:..........................; địa chỉ:…………….........; mã số doanh nghiệp:…………............đã đăng ký tờ khai hải quan số …..ngày …..tháng…..năm tại Chi cục Hải quan………….

          Căn cứ Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính, Công ty đề nghị được hủy tờ khai, cụ thể như sau:

          - Số tờ khai:.............Loại hình:............ Ngày khai chính thức:…………..

          - Phân luồng: .............................................................

          - Cửa khẩu xuất/nhập:................................................  

          - Mặt hàng khai báo*:................................................   

          - Trị giá khai báo:......................................................

          Lý do hủy tờ khai:……………………………………………………….

Doanh nghiệp ..... cam kết tờ khai hải quan nêu trên chưa được sử dụng để hoàn thuế, không thu thuế.

* Hồ sơ kèm theo, gồm:

--------------------

--------------------

                                                                                    GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)