Biên bản lấy mẫu

 Biên bản lấy mẫu - Download : Click here

Mẫu số08/BBLM/GSQL

 

I. BIÊN BẢN LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

 

  1.        Tờ khai số/số vận đơn: ..................ngày ....... tháng........năm.....................
  2.        Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai: ........................................................
  3.        Hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa (miễn kiểm tra hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặc kiểm tra toàn bộ) ………………………………………………………
  4.        Chi cục Hải quan nơi lấy mẫu: .....................................................................
  5.        Người lấy mẫu:

                   + Công chức Hải quan:………………………………..

                   + Đại diện chủ hàng: ………………………………..

  1.        Địa điểm lấy mẫu: ……………………………………..…

      Thời gian lấy mẫu: ………. giờ… ngày …  tháng …   năm…..…

  1.        Tên mẫu:......................................................................
  2.        Số lượng mẫu: …………………………
  3.        Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm): ........................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

  1.   Niêm phong mẫu (số niêm phong hải quan):................................................ 

 

Ngày... tháng... năm...

(13) NGƯỜI CHÚNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm...

(12) NGƯỜI LẤY MẪU

(Ký, ghi rõ họ tên)

    Ngày... tháng... năm...

(11) NGƯỜI LẬP PHIẾU LẤY MẪU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

-   Phiếu lấy mẫu lập thành hai bản (1 bản lưu cùng hồ sơ lưu của Hải quan; 1 bản niêm phong cùng với mẫu hàng).

-   Mục 11: Nguời lập phiếu lấy mẫu là người yêu cầu lấy mẫu (Hải quan hoặc doanh nghiệp);

-   Mục 12: Nguời lấy mẫu là Hải quan cửa khẩu hoặc Hải quan ngoài cửa khẩu hoặc doanh nghiệp;

-   Mục 13: Người chứng kiến là: Hải quan nếu doanh nghiệp yêu cầu lấy mẫu hoặc là doanh nghiệp nếu Hải quan yêu cầu lấy mẫu;

-   Mục 11, 12, 13 nếu là công chức hải quan thì ký, đóng dấu công chức.


II. BÀN GIAO MẪU

 

Nội dung bàn giao(1):.....................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

- Địa điểm bàn giao: ………………………………………………………

.........................................................................................................................

- Thời gian bàn giao:  …….. giờ…... ngày … tháng  … năm ….

 

 

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÀN GIAO

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

-  Bàn giao mẫu giữa người lấy mẫu với người lưu mẫu hoặc người giám định.

-  Nội dung bàn giao(1):

+  Giao mẫu để doanh nghiệp nhận tự bảo quản thì bàn giao nguyên trạng mẫu đã được niêm phong.

+  Giao mẫu cho cơ quan giám định thì mở niêm phong, bàn giao chi tiết mẫu.