Biên bản công bố quyết định kiểm tra

Biển bản công bố quyết định kiểm tra - Download : Click here 

     Mẫu số 09/2015-KTSTQ


CƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN

CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)

 


Số: ........................../BB-HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

 

 Hôm nay vào hồi ....  ngày....... tháng    năm ......., tại.....................:

  1. Đại diện cơ quan hải quan có các ông (bà):

1. Ông (bà)...........................Chức vụ:......................, Trưởng đoàn kiểm tra

2. Ông (bà)...........................Chúc vụ:.............., Phó trưởng Đoàn (nếu có)

  1. Ông (bà) ......................................................, thành viên.
  2. ……………………………………………………………………..

II. Tên đơn vị được kiểm tra .................

1-     Ông (bà) .................................. Chức vụ:……………………… ,  

2-     Ông (bà) .................................. Chức vụ:……………………… ,  

Nội dung như sau:

1. Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra:

- Công bố toàn văn Quyết định KTSTQ; giới thiệu thành viên trong Đoàn; Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra;

- Các yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

2. Hai bên thống nhất phương pháp, cách thức làm việc.

3. Danh sách cá nhân được người khai hải quan cử tham gia cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc và ký biên bản với Đoàn kiểm tra (ghi rõ họ và tên, chức danh, số chứng minh thư).

Người khai hải quan đã kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung của quyết định kiểm tra và công nhận là đúng và đồng ý tiếp nhận quyết định kiểm tra. 

Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........tờ, có nội dung và giá trị như nhau, đã giao cho ..............................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN(2)

          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN

      (Ký, ghi rõ họ tên)